Lesesaler

JSU fastsetter allmenne regler for oppførsel og bruk av lesesalene på fakultetet; se lesesalsreglementet i Vedtektene. Pass på verdisakene; tyverier skjer!

Oversikt over tilgjengelige lesesaler og deres åpningstider finnes her.


Bærbar datamaskin kan ikke benyttes på følgende lesesaler:

Ragnar Knophs sal, Domus Media, østfløyen


På de øvrige lesesalene er det tillatt med bærbar datamaskin.


Eksamensstenging

I eksamensperioden når eksamensstenging innføres skal studenten ved fravær fra lesesalsplassen ut over 30 minutter rydde pultflaten, og det skal legges igjen en lapp om hvor lenge plassen er ledig.

Fast lesesalsplass

Enkelte semesterregistrerte studenter ved Det juridiske fakultet kan reservere fast lesesalsplass for ett semester av gangen. Se nedenfor hvilke grupper dette gjelder. Reservasjonen gir studenten fortrinnsrett til lesesalsplassen inntil et gitt klokkeslett, vanligvis klokka 10.15. Etter å ha notert nummeret på ønsket lesesalsplass, henvender man seg til JSU-ekspedisjonen i Urbygningen mandag-fredag 09.30-14.30. Husk student- og semesterkort, samt utskrift fra StudentWeb som viser hvilke eksamener du er meldt opp til hvis du søker på grunnlag av hvor langt du har kommet i studiet! Det vil bli utstedt en reservasjonslapp som henges opp på lesesalsplassen. NB! Reservasjonslapper må respekteres, og har man ikke reservasjonslapp, har man ingen fortrinnsrett til lesesalsplassen. Det er ikke tillatt å la sakene sine ligge igjen ved dagens slutt, men de som har fått utstedt reservasjonslapp til plassen kan oppbevare sakene sine på hylla over pulten. Brudd på disse vilkår kan føre til disiplinærreaksjoner jf. Vedtektene.

Fornying av reservasjon av fast lesesalsplass

Reservasjonen gjelder kun i ett semester av gangen. All dokumentasjon må fremvises på nytt ved fornying. “Reservasjon av fast lesesalsplass gjelder i høstsemesteret til og med 22. januar, i vårsemesteret til og med 22.08, jf vedtektene .”

Studenter på femte studieår: Krever minst 240 stp. Tildeles fast lesesalsplass.

Studenter på fjerde studieår: Krever minst 180 stp. Tildeles lesesalplass for et valgfritt semester på Domus Nova, Domus Media Øst, St. Olavs gt. 23 (2. og 5. etg) og St. Olavs gt. 24 (kun 3. etg).

Studenter på tredje studieår: Krever minst 120 stp. Se fjerde studieår.

Medisinske og sosiale forhold mv.

Ved særskilte helseplager eller hvis andre særlige forhold foreligger, kan fast lesesalsplass tildeles. Søknad sendes JSU med kopi av legeattester, dokumentasjon mv. vedlagt. JSU vil så ta stilling til søknaden på neste utvalgsmøte. Søknadene behandles konfidensielt, og søknad med vedlegg makuleres etter behandling.

Graviditet og barn under 10 år

Ved graviditet tildeles man reservert lesesalsplass mot fremvisning av helsekort for gravide eller legeattest i JSU-ekspedisjonen. Studenter som av hensyn til barn under 10 år ikke kan møte ved lesesalenes åpningstid, kan tildeles reservert plass. Kopi av fødselsattest må fremvises i JSU-ekspedisjonen.

Arbeid i studentforening
Se Vedtektene.